Lyc. Techn. Prive Emile Metzhoraire 2018/2019 Untis 2019
Luxembourgrentrée scolaire8.10.2018 17:45

5G1   MaT   5G1
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
8:05
8:55
FRACA
MaT
D21
MATCA
CoS
D21
FRACA
MaT
D21
SCNAT. INFOR
MaS PoK
D23 A22
5)
INFOR. SCNAT
SchF MaS
A21 D23
6)
EDUAR
MaC
D21
9:00
9:50
GEOGR
WaM
D21
HISTO
BuP
D21
10:05
10:55
ALLCA
HaN
D21
FRACA
MaT
D21
SCNAT
MaS
D21
TRPRA. TRPRA
ScM HeA
D14 B15
7)
TRPRA. TRPRA
KrG ScM
B15 D14
8)
ANGCA
ScS
D21
11:00
11:50
SCNAT
MaS
D23
HISTO
BuP
D21
11:50
12:50
REgence
MaT
D21
12:50
13:35
ANGCA
ScS
D21
ALLCA
HaN
D21
MATCA
CoS
D21
FRACA
MaT
D21
13:40
14:25
VIESO
LeB
D21
TUTOR
MaT
D21
14:35
15:20
FRACAR
MaC
D21
option.
croi
A01
4)
INFOR. INFOR
PoK SchF
A22 A21
EDUPH
WelJ
Piscine
13)
EDUPH
WelJ
Sport
12)
EDUPH
WelJ
Sport
11)
EDUPH
WelJ
Piscine
10)
EDUPH
WelJ
Piscine
9)
EDUPH
WelJ
Sport
14)
15:20
16:05
MATCAR.
SchF
A03
2)
ALLCAR.
HaN
D21
1)
ANGCAR.
ThC
D15
3)
Nr. Kla. Zeit Le.,Fa.,Rm. Studt Text Band ZeilenText-2
1) 5G1, 5G2, 5G4, 5G3   HaN, ALLCAR, D21        
2) 5G1, 5G2, 5G3, 5G4   SchF, MATCAR, A03        
3) 5G1, 5G2, 5G3, 5G4   ThC, ANGCAR, D15        
4) 5G1, 5G2, 5G3, 5G4 3.10.-19.12. croix rouge, option, A01   Eischt Hellef 8x    
5) 5G1 A A MaS, SCNAT, D23        
  5G1   PoK, INFOR, A22        
6) 5G1 B B SchF, INFOR, A21        
  5G1   MaS, SCNAT, D23        
7) 5G1 7.1.-13.7. ScM, TRPRA, D14        
  5G1   HeA, TRPRA, B15        
8) 5G1 17.9.-22.12. KrG, TRPRA, B15        
  5G1   ScM, TRPRA, D14        
9) 5G1 17.9.-26.10. WelJ, EDUPH, Piscine        
10) 5G1 7.1.-15.2. WelJ, EDUPH, Piscine        
11) 5G1 25.2.-5.4. WelJ, EDUPH, Sport        
12) 5G1 5.11.-22.12. WelJ, EDUPH, Sport        
13) 5G1 22.4.-24.5. WelJ, EDUPH, Piscine        
14) 5G1 3.6.-13.7. WelJ, EDUPH, Sport        
Untis 2019         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
LPEM 2018-2019 1.1.6 rentrée scolaire+CA