Scouts – Les Loups Blancs

Scouts – Les Loups Blancs

« D’Loups Blancs » ass eng Scoutsgrupp déi zënter 1915 an der Enceinte vum LTPEM funktionéiert an un Fédération Nationale des Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) affiliéiert ass.

Eis Aktivitéiten:

• Versammlungen (an der Mëttegpaus – während der Schoulzäit)
• Sortien ( 1 Daag) • Weekender (2 Deeg)
• Campen vun 3 Deeg bis 2 Wochen (an den Schoulvakanzen)

All eis Aktivitéiten lafen hei am Land, awer och am Ausland, an natierlech am Sënn vum Scoutismus

dat heescht:

Liewen an der Natur an mat der Natur – Zelten – Gruppenliewen – Sport & Aventuren – Teamwork an Teambuilding – selwer Kachen an Bratschen, …..

Fräi nom Motto: Learning by doing Nature, the place to be Living together

Mail: loups.blancs@ltpem.lu

La bonne action des « Loups Blancs »: ils parrainent un loup polaire au Parc de Bettembourg.