Scheckiwwerreechung am Lycée Privé Emile Metz

Scheckiwwerreechung am Lycée Privé Emile Metz

Am Lycée Privé Emile Metz huet de Comité Culturel e Mëttwoch den 21. November 2018 op seng traditionell Scheckiwwerreechung invitéiert. Och dëst Joer war een houfreg, 3700 Euro un zwou Organisatiounen ze iwwerreechen, et waren dëst d’A.s.b.l Catch a smile (Hëllef fir Refugieeën, Hëllefsconvoien an de Balkan/Griichenland an op Calais/Duinkerk, Sammele vu Geld- a Sachspenden, Informatioun a Sensibilisatioun) an de Fonds social vum Lycée Privé Emile Metz (materiell Ënnerstëtzung fir Schüler aus dem LPEM, déi Hëllef brauche bei der Weiderféierung vun hirer Ausbildung).

Dës enorm Zomm ass den Erléis vum alljäerleche Stonnelaf am LPEM, bei deem am Juni 2018 iwwer 100 Schüler a Proffe fir de gudden Zweck bei Musek a gudder Ambiance eng Stonn gelaf sinn. Iwwerreecht goufen d’Schecken a Präsenz vun der Direktioun, de Proffen an deenen iwwer 100 Schüler déi matgelaf sinn, un d’Representante vun deenen zwou Organisatiounen. Vergiesse mer net, dass all d’Schüler déi sech fir de gudden Zweck engagéiert hunn, e klenge Kado als Merci fir hiert Engagement vum Comité Culturel iwwerreecht kritt hunn.

Während der Scheckiwwerreechung huet den Direkter vum LPEM, den Här Theo Thill drunn erënnert, dass et vill Leit op der Welt an och hei bei eis ginn, deenen et net esou gutt geet, an dass dowéinst esou Gesten immens wichteg sinn. An deem Sënn, avis aux amateurs fir dat nächst Joer beim Stonnelaf am Juni 2019.

Comments are closed.