Life Cycle Game‘ am Lycée Privé Emile Metz (28.11.2018)

Life Cycle Game‘ am Lycée Privé Emile Metz (28.11.2018)

D’4GIG aus dem Lycée Privé Emile Metz (LPEM) huet als Pilotklass beim „Life Cycle Game“ matgemaach. D’Schüler goufen an enger éischter Phase duerch eng interaktiv an handlungsorientéiert Approche sensibiliséiert, Problemer vun eiser Ewechwerfgesellschaft, deen op klassesch linéaire Wirtschaftsmodeller berout, ze identifizéieren. Si hu misse feststellen, dat den Offall an d’CO2-Emissiounen am linéaire System eis Ëmwelt belaaschten an eist Klima veränneren. Ausserdeem féiert déi exponentiell Steigerung vum weltwäite Konsum dozou, dat vill Rohstoffreserve schonn elo zimlech knapp sinn a munch Rohstoffer zukünftege Generatiounen net méi zur Verfügung stoe wäerten.

 

No dësen Erkenntnisser hunn d’Schüler, agedeelt a Gruppen, alternativ Produktiounsméiglechkeeten developpéiert, déi op een „Ëmmer-erëm-benotze“ vu Rohstoffer, Zwëschen- an Endprodukter berouen – dat ganz am Geescht vun der Kreeslafwirtschaft. Dës Gruppenaarbechte goufen duerno virgestallt an diskutéiert. No engem gemeinsame Resumé kruten d’Schüler nach eng Rëtsch Beispiller vu Lëtzebuerger an auslännesch Firme presentéiert, déi an der Kreeslafwirtschaft aktiv sinn.

 

Zum Ofschloss huet den Här Théo Thill, Direkter vum Lycée Privé Emile Metz, all de Participante felicitéiert an d’Wichtegkeet vun engem neie, méi nohaltegen ekonomeschen an ökologeschen Denken ënnerstrach.

 

Dësen Thememoie gouf vun der Madame Caroline Bini (GroupeOne, Bréissel) an den Häre Jean-Claude Backendorf (Luxinnovation), Pierre Koppes (Wooltz – Hotspot Economie Circulaire), Florent Schennetten (LPEM a SCRIPT) a Christian Turk (SCRIPT) moderéiert a begleet.

Comments are closed.