Orika « ORIENTATIOUNSCOUREN FIR KANNER » 2018

Orika « ORIENTATIOUNSCOUREN FIR KANNER » 2018

Fir en harmonesche Wiessel vun der Grondschoul an de postprimären Unterrecht

All Klassen aus dem Cycle 4.2. besichen ee Lycée fir de Schülerinnen a Schüler d’Geleeënheet ze ginn, di nächst Etapp an hirem Schoulliewen kennenzeléieren

Am LTPEM beischen d’Schüler aus dem Fondamental och onse Makerspace EM@B03

 

 

 

 

 

 

 


Les commentaires sont clos.