Orika “ORIENTATIOUNSCOUREN FIR KANNER” 2018

Orika “ORIENTATIOUNSCOUREN FIR KANNER” 2018

Fir en harmonesche Wiessel vun der Grondschoul an de postprimären Unterrecht

All Klassen aus dem Cycle 4.2. besichen ee Lycée fir de Schülerinnen a Schüler d’Geleeënheet ze ginn, di nächst Etapp an hirem Schoulliewen kennenzeléieren

Am LTPEM beischen d’Schüler aus dem Fondamental och onse Makerspace EM@B03

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.